ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

 

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA jest ustrojem majątkowym małżeńskim, który powstaje w razie:

  1. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków;
  2. ogłoszenia upadłości jednego z małżonków;
  3. orzeczenia separacji. 

 a może powstać:

  1. w drodze umowy, zawartej w odpowiedniej formie przez przyszłych lub obecnych małżonków;
  2. na skutek orzeczenia sądu, wydanego na żądanie jednego z małżonków lub wierzyciela jednego z małżonków. 

 

W przypadku, gdy jeden z małżonków odmawia zawarcia umowy w przedmiocie rozdzielności majątkowej można rozważyć wystąpienie z odpowiednim żądaniem do sądu. W każdym konkretnym przypadku należy jednak dokonać szczegółowej analizy czy zachodzą przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność mjatkową z datą wsteczną. 

 

Skutkiem rozdzielności majątkowej jest m. in. to, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek osobisty nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków ma także możliwość samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. W zakresie majątku wspólnego z mocy prawa małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że w sprawie o podział majątku sąd na żądanie jednego z małżonków ustali nierówne udziały.  

 

Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który z najwyższą starannością poprowadzi sprawę i zadba o nasze interesy. Specjalistą w tym zakresie jest Adwokat Paulina Kornacka-Duda.

Copyright by Adwokat Paulina Kornacka-Duda Kancelaria Adwokacka 2021

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics. 

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/